Μόνιμη υπαγωγή σε συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%)